Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eenmanszaak “Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT” (KvK: 24460537)

1.Algemeen

Begrippen

 • onder “het Centrum” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: de eenmanszaak “Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT”,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24460537, alsook de eigenaar van voornoemde eenmanszaak.

 • onder “de Cliënt” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: elke natuurlijk persoon of rechtspersoon, die bij het Centrum op consult komt en/of is geweest, al dan niet via de digitale weg (bijvoorbeeld online, skype, whatsapp etc.), aan wie het Centrum een offerte heeft gedaan, van wie het Centrum een offerte heeft ontvangen en/of waarmee het Centrum een contractuele relatie en /of een behandelrelatie (een Overeenkomst) is aangegaan.
 • onder “de Overeenkomst(en)“ dient in deze algemene voorwaarden een overeenkomst te worden verstaan zoals bedoeld in artikel 7:446 lid 1 BW (geneeskundige behandelovereenkomst) en/of artikel 7:400 lid 1 BW (overeenkomst van opdracht) en/of artikel 7:1 BW (koop) en/of artikel 7:5 lid 1 BW (consumentenkoop) alsook iedere andere vorm van overeenkomsten.
 • onder “schriftelijk” en/of “op schrift” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: schriftelijk (hard copy) alsook per e-mail of ander digitaal bericht van het Centrum. 

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan aan of door het Centrum en voorts op Overeenkomsten.
 • Ingevolge het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW wijst het Centrum hierbij de toepasselijkheid van de door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 3. Alle afspraken op schrift

 • Het Centrum is uitsluitend gehouden op schrift vastgelegde afspraken met de Cliënt na te komen.
 • Een elektronisch of mondeling door de Cliënt aan het Centrum gegeven opdracht leidt pas tot een Overeenkomst nadat deze door het Centrum schriftelijk aan de Cliënt is bevestigd.

4. Prijzen

 • De geldende tarieven en/of de prijzen van door het Centrum voor de Cliënt uit hoofde van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden alsmede van de door het Centrum aan de Cliënt te leveren goederen in het kader van een Overeenkomst worden vooraf schriftelijk aan de Cliënt kenbaar gemaakt.
 • Alle door het Centrum genoemde tarieven en/of prijzen betreffen tarieven en/of prijzen inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 • Het Centrum is bevoegd eenzijdig de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen. Het Centrum zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Cliënt inlichten over financiële of andere consequenties van de wijziging of aanvulling van de werkzaamheden.

 5. Betaling, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, opschorting, verrekening en vergoeding

 • Door het Centrum voor de Cliënt in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of in het kader van een Overeenkomst te leveren goederen dienen door de Cliënt voorafgaand aan de werkzaamheden van het Centrum en/of (op)levering, volledig te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling vindt plaats bij wijze van contante betaling of pinbetaling, tenzij anders overeengekomen. Uitsluitend na overleg en met instemming van het Centrum kan er bij verschuldigde bedragen boven de € 250,00 (zegge: tweehonderd-vijftig euro) met een door het Centrum geaccepteerde creditcard worden betaald.
 • Het Centrum zendt de Cliënt een factuur van de door het Centrum bij de Cliënt in rekening gebrachte werkzaamheden en/of goederen. De factuur wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de Cliënt is opgegeven in het “Patiënten document, Anamnese formulier”. Indien de Cliënt niet over een e-mailadres beschikt, zal het Centrum bij de betaling een “hard copy” van de factuur aan de cliënt aanbieden.
 • Zijn het Centrum en de Cliënt in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel een andere betaaltermijn overeengekomen, dan beloopt de betaaltermijn van de facturen van het Centrum 7 dagen.
 • Elke tussen partijen geldende betaaltermijn betreft een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef en sub a BW. Bij niet (tijdige) betaling is de Cliënt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is de Cliënt jegens het Centrum schadeplichtig. In voorkomend geval is de Cliënt over het totale openstaande bedrag in hoofdsom in ieder geval wettelijke (handels)rente verschuldigd alsook een vergoeding van de door het Centrum gemaakte en/of te maken buitengerechtelijke incassokosten op grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 sub c BW.
 • Het Centrum behoudt zich de eigendomsrechten ter zake door het Centrum aan de Cliënt te leveren goederen voor tot het moment van integrale betaling van de voor die goederen tussen partijen overeengekomen prijs.
 • Het Centrum kan het retentierecht uitoefenen op goederen die zich in haar macht bevinden en aan de Cliënt zouden moeten worden afgeleverd indien en voor zolang als:
 • – tijdige betaling van de met de Cliënt overeengekomen prijs inclusief eventuele rente en kosten uitblijft;
 • – de Cliënt tekort schiet in eerdere betalingen uit hoofde van een eerdere Overeenkomst.
 • Indien de Cliënt enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt is het Centrum gerechtigd haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten.
 • Indien de Cliënt, uit hoofde waarvan dan ook, op geld waardeerbare vorderingen heeft op het Centrum is het Centrum gerechtigd haar vorderingen uit hoofde van enige Overeenkomst daarmee te verrekenen.
 • De Cliënt is niet gerechtigd diens verplichtingen jegens het Centrum uit hoofde van enige Overeenkomst op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
 • De Cliënt dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de kosten van het Centrum voor de door het Centrum voor de Cliënt in het kader van een Overeenkomst verrichtte werkzaamheden of geleverde goederen bij de zorgverzekeraar van Cliënt om in aanmerking te kunnen komen voor een eventuele vergoeding. Dat de zorgverzekeraar de kosten van de Cliënt, om wat voor reden dan ook, niet aan Cliënt vergoedt, ontslaat de Cliënt niet van haar betalingsverplichting(en) jegens het Centrum. Het al dan niet verkrijgen van een mogelijke vergoeding van de zorgverzekeraar is voor rekening en risico van de Cliënt en het mogelijkerwijs niet dan wel eerst op een later tijdstip verkrijgen van een (volledige) vergoeding kan nimmer aanleiding vormen om de Overeenkomst tussen partijen aan te tasten, te ontbinden en/of te vernietigen alsook om wijziging van de gevolgen van de overeenkomst te vorderen.

6. Afspraken, annulering en restitutie

 • Door het Centrum voor de Cliënt in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden geschieden alleen op afspraak met het Centrum.
 • De cliënt mag maximaal één persoon meenemen naar een afspraak. Deze persoon dient tijdens de afspraak van de Cliënt plaats te nemen in de officiële algemene wachtruimte. Minderjarigen dienen altijd, dus bij iedere afspraak vergezeld te worden door een wettelijke vertegenwoordiger, voogd of een meerderjarige persoon die daartoe schriftelijk door de wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd van de Cliënt gevolmachtigd is.
 • De Cliënt kan een afspraak alleen telefonisch verzetten en/of annuleren via het vaste telefoonnummer van het Centrum van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 – 17.00 uur. Het verzetten en/of annuleren van afspraken door de Cliënt op een andere wijze, bijvoorbeeld via internet of social media, of buiten de genoemde tijden, is niet mogelijk en wordt niet beschouwd als een geldige en/of tijdige annulering van de afspraak.
 • Afspraken met het Centrum die gepland staan op werkdagen tussen 08.00 – 19.00 uur dienen bij verhindering van de Cliënt zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te worden geannuleerd of verzet. Afspraken die gepland staan op werkdagen voor 08.00 of na 19.00 uur of in het weekend dienen bij verhindering van de Cliënt zo snel mogelijk, maar minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak te worden geannuleerd of verzet.
 • Indien bij verhindering de afspraak door de Cliënt niet, niet tijdig en/of niet op de voorgeschreven wijze wordt geannuleerd, worden de kosten van het Centrum voor de afspraak volledig in rekening gebracht bij de Cliënt via een factuur. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 onder b van deze voorwaarden kan betaling dan ook geschieden door overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van het Centrum.
 • Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook, op verzoek van het Centrum wordt verzet of geannuleerd, vindt er geen restitutie, compensatie of enige vergoeding anderszins aan de Cliënt plaats.
 • Een behandelings-, coaching- en/of begeleidingspakket (waaronder ook online) met een vooraf afgesproken vaste prijs, vaste periode en/of vast aantal behandelingen en/of uren is slechts geldig gedurende de vooraf tussen het Centrum en de Cliënt afgesproken periode. Na het verstrijken van deze periode vervalt het pakket automatisch en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de inhoud van de vooraf besproken behandelingen, coaching en/of begeleiding anderszins. Een behandelings-, coaching- en/of begeleidingspakket (waaronder ook online) kan niet worden overgedragen aan een derde of worden omgezet in een ander traject. De aan het pakket verbonden kosten zijn berekend op basis van het doorlopen van het gehele traject. Indien het pakket, om wat voor reden dan ook, voortijdig wordt stopgezet, dan wel de Cliënt niet meer het volledige pakket kan of wil afnemen, is onder geen beding restitutie mogelijk van de door de Cliënt in totaal betaalde prijs voor het pakket of een van deel daarvan.

7. Levertijd

 • Het Centrum spant zich in om met de Cliënt overeengekomen levertermijnen (voor bijvoorbeeld goederen, preparaten, tests, analyses etc.) stipt na te komen. De tussen het Centrum en de Cliënt overeengekomen levertermijnen betreffen streefdata en zijn geenszins te kwalificeren als een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef en sub a BW.

8. Inspanningsverplichtingen en garanties

 • Het Centrum zal de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werk-zaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van zorg, goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, medische technologie of nieuwste inzichten. De Overeenkomst houdt voor wat betreft het Centrum enkel inspanningsverbintenissen in.
 • De door het Centrum in het kader van een Overeenkomst te verrichten werk-zaamheden en/of te leveren goederen omvatten geen resultaatsverbintenissen en/of garanties, maar zijn uitsluitend een inspanningsverplichtingen. Uit de aard van de Overeenkomst wordt een bepaald resultaat nimmer gegarandeerd.

 Privacyregeling en geheimhouding

 • De Cliënt dient het Centrum vóór de eerste afspraak c.q. het eerste consult te voorzien van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn. Op grond van de wettelijke identificatie-verificatieplicht voor zorgverleners dient de Cliënt zich met een geldig legitimatiebewijs dient te identificeren bij het Centrum. Voor zover wettelijk verplicht, worden zorgverzekeringsgegevens van de Cliënt door het Centrum in het patiëntendossier opgenomen.
 • Het Centrum  neemt de persoonlijke gegevens van de Cliënt op in een geautomatiseerd systeem voor zover dit wettelijk verplicht is. Het Centrum zal gegevens van de Cliënt, vertrouwelijke en privacygevoelige informatie met betrekking tot de Cliënt behandelen conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens
 • Het Centrum zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken tegenover derden geheimhouden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals gegevens over klachten en geschillen. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke regelingen c.q. verplichtingen of een rechterlijke uitspraak, het Centrum verplicht is mededelingen te doen over genoemde vertrouwelijke informatie.
 • Indien de Cliënt het Centrum verzoekt om inzage en/of een afschrift van het dossier, zal het Centrum daaraan haar medewerking verlenen voor zover dat voortvloeit uit de wettelijke regelingen hieromtrent. Bij het verstrekken van een afschrift op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zal het Centrum de Cliënt een redelijke kostenvergoeding in rekening brengen. Indien het geen verzoek ingevolge voornoemde wet (WGBO) betreft en / of de Overeenkomst geen overeenkomst in de zin van artikel 7:446 lid 1 BW en/of er gerichte vragen worden gesteld aan het Centrum, dan brengt het Centrum voor het verstrekken van een afschrift en/of administratieve handelingen en/of het beantwoorden van de vragen het reguliere uurtarief voor onderzoek in rekening bij de Cliënt.

9. Overmacht

 • Het Centrum is niet aansprakelijk voor haar verzuim en is niet gehouden haar verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met de Cliënt na te komen in het geval dat het Centrum daartoe wordt verhinderd door enige vorm van overmacht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Onder “overmacht” zoals bedoeld in dit artikel dient te worden verstaan: oorlog, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, weersomstandigheden, ongeval, overheidsmaatregelen waaronder maatregelen die import of export van goederen verbieden, maatregelen van of kwesties met de douane en/of andere bevoegde instanties, alsook enige andere oorzaak die buiten de macht van het Centrum ligt, zulks ter beoordeling van het Centrum.

10. Klachten en klachtentermijn

 • De Cliënt kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen aan haar is afgeleverd door het Centrum of dat de werkzaamheden die zijn verricht door het Centrum niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien de Cliënt het Centrum daarvan niet binnen bekwame tijd nadat de Cliënt dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.
 • Onder “bekwame tijd” zoals bedoeld in sub a van dit artikel dient te worden verstaan: binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking.
 • Bij niet tijdige nakoming van de in dit artikel bedoelde klachtplicht vervallen ingevolge het bepaalde in artikel 6:89 BW of 7:23 BW alle eventuele rechten van de Cliënt jegens het Centrum met betrekking tot vorderingen die erop neerkomen dat de goederen of de diensten die door het Centrum aan de Cliënt zijn geleverd niet voldoen aan de tussen partijen geldende Overeenkomst.
 • Een klacht van een Cliënt wordt door het Centrum op basis van de schriftelijke klachten- en geschillenregeling van het Centrum in behandeling genomen. Indien het Centrum de klacht gegrond acht, zal het Centrum passende actie ondernemen om tot een oplossing te komen. Indien het Centrum en de Cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de Cliënt ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg het geschil voorleggen aan de in de klachten- en geschillenregeling van het Centrum genoemde geschillencommissie van de vakgroep. De geschillencommissie van de vakgroep zal dan, na onderzoek tot een passend oordeel proberen te komen.

11. Portretrecht

 • De persoon die herkenbaar is afgebeeld op de foto((s)/videobeelden en/of vermelding of anders gemaakt
 • Verklaart dat het getoonde portret/videobeelden en/of  vermelding of anders is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.
 • Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang me betrekking tot bovengenoemde foto (s)/videobeelden en/of vermelding of anders en/of onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij het Centrum die de foto’s/videobeelden en/of vermelding of anders heeft gemaakt te liggen.
 • Verleent het Centrum het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen), wanneer het Centrum dit wil) om zonder beperking de foto (s)/videobeelden en of vermelding of anders te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.
 • Verklaart dat hij/zij het Centrum vrijwaart van elke vorm van aanspraak (aanspraken) op het portretrecht en of auteursrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Verklaart dat de regels voor het portretrecht en of auteursrecht bij hem/haar bekend zijn.
 • Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu en voor altijd en komt ten goede aan het Centrum

12. Aansprakelijkheid

 • Behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is iedere aansprakelijkheid van het Centrum uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van het Centrum wordt uitgekeerd. Desgevraagd zal het Centrum over de (dekking onder de) (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen aan de Cliënt. Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, geen dekking verleent is behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Centrum iedere aansprakelijkheid van het Centrum beperkt tot 10 % van de totaalprijs zoals overeengekomen tussen het Centrum en de Cliënt met een maximum van € 1.000.
 • Onder opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van het Centrum, haar medewerkers alsook aan haar verbonden derden, al dan niet in dienstbetrekking.
 • Het Centrum is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de Cliënt gebruik te maken van de diensten van derden. Het Centrum zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Het Centrum is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Cliënt te aanvaarden.
 • De Cliënt vrijwaart het Centrum tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Cliënt verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Centrum.
 • Het Centrum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als die schade is ontstaan doordat het Centrum is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Centrum. Het Centrum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegenomen naar het Centrum, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Centrum.

13. Varia

 • Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door het Centrum en de Cliënt afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • In het geval een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepalingen de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 14. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

 • Op alle offertes gedaan aan of door het Centrum en op alle Overeenkomsten gesloten met het Centrum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met offertes gedaan aan of door het Centrum en op alle Overeenkomsten gesloten met het Centrum zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. Betreft de Cliënt een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is in geval van geschillen die verband houden met offertes gedaan aan of door het Centrum of geschillen vanwege Overeenkomsten gesloten met het Centrum de rechter bevoegd op grond van de wet.

15. Ondertekening

Door ondertekening van deze algemene voorwaarden verklaart de Cliënt daarvan tijdig voor of bij het sluiten van enige Overeenkomst een exemplaar te hebben ontvangen en verklaart de Cliënt in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2 hiervan.

 

 

 

 

>