Privacy statement

 PRIVACY STATEMENT

 

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel General Data Protection Regulation).

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT, om de klantrelatie te onderhouden (waaronder mede wordt verstaan het communiceren met bestaande klanten over onderwerpen op het gebied van gezondheid (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT en voor zover het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  daar op grond van toepasselijke wet- en regelgeving toe is gehouden.

Alle bij het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  werkzame personen (de individuele zorgverlener/naturopaat zelf alsmede de secretaresse/praktijkondersteuner), en degene die in deeltijd dan wel anders betrokken zijn bij alle administratief of anders gerelateerde werkzaamheden van het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT nemen uitsluitend kennis van persoonsgegevens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met het hierboven omschreven doel. Als het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT externe dienstverleners of andere derden inschakelt die toegang hebben tot persoonsgegevens, dan sluit  het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  met die partij eerst een (sub-)verwerkersovereenkomst. Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT werkt uitsluitend met derde partijen die voldoen aan haar hoge zorgvuldigheids- en beveiligingsvereisten.

Uw persoonsgegevens zullen anderszins zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT verzamelt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover dit voor de behandeling c.q. uitvoering van de overeenkomst en/of het nakomen van een wettelijke verplichting dan wel ter bescherming van vitale belangen noodzakelijk is en tracht verder geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. In gevallen waarin het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen (en in dat geval uitsluitend voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst en de behandeling van uw vraag noodzakelijk is), zal u altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT zal uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Unie of aan enige internationale organisatie, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van (internationale) wet- en regelgeving en/of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als een bepaald onderzoek/analyse wordt uitgevoerd door een buitenlands laboratorium. Voor zover het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT al persoonsgegevens moet versturen naar landen buiten de Europese Unie, handelt zij in lijn met toepasselijke wetgeving voor de transfer van persoonsgegevens en stuurt zij alleen persoonsgegevens wanneer er vereiste, passende waarborgen zijn verstrekt.

  1. Beveiligingsniveau en bewaartermijn

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, inlogcodes en/of versleuteling van gegevens, alsmede fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT .

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT heeft een eigen procedure voor het melden van datalekken

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van met de met het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  gesloten overeenkomsten en in overeenstemming met de wet en op het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT toepasselijke (beroeps)regels. Nadat een dossier wordt afgesloten, bewaart het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT uw dossier in beginsel gedurende vijftien jaar of zoveel langer als dat in een specifiek geval uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging van mijn e-mail account.

Mijn e-mail account is met een tweestapsverificatie beveiligd, hetgeen inhoud dat als er wordt ingelogd op mijn account dit bevestigd moet worden d.m.v. een SMS code.

  1. Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT vraagt uw persoonsgegevens in het kader van de onder 1. omschreven doelen en zij vraagt niet méér persoonsgegevens dan die daarvoor noodzakelijk zijn. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou willen verschaffen, kan dat ertoe leiden dat het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT, zulks mede op grond van de op haar rustende wettelijke en tuchtrechtelijke verplichtingen, geen opdrachten van u kan aanvaarden en/of (verder) uitvoeren.

Voor zover  het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  (bepaalde) persoonsgegevens verwerkt waarvoor uw toestemming noodzakelijk is, wijst zij u erop dat u het recht hebt om de gegeven toestemming altijd in te trekken.

Wanneer het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u na een verzoek daartoe (per e-mail via het onder 4 genoemde e-mailadres) uw persoonsgegevens inzien. Indien u meent dat het door het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden, onvolledigheden en/of irrelevante gegevens bevat, of uw gegevens op een niet wettelijk toegestane wijze zouden worden gebruikt, kunt u het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens, die u zelf actief en bewust heeft verstrekt (al dan niet indirect bijvoorbeeld via een dienst of apparaat) aan het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, bijvoorbeeld om die gegevens aan een andere partij over te dragen.

Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over (geneeskundige) onderwerpen (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT, kunt u  het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  hiervan op de hoogte stellen.

Onder omstandigheden heeft u tevens het recht om het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  op te dragen uw persoonsgegevens definitief te verwijderen, namelijk wanneer zij de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of waarvoor ze worden verwerkt, u eerder toestemming aan ons hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar u die toestemming hebt ingetrokken, u terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, de wettelijke of anderszins geldende bewaartermijn is verstreken, of, te allen tijde indien u jonger dan 16 jaar bent en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’). Indien uw verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens, gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet, kan het verzoek worden afgewezen.

Voor zover u het niet eens bent met (de wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens door   het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  staat het u altijd vrij daartegen bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  1. Contactgegevens i.v.m. privacy

U kunt uw vragen en/of verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan het  Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT heeft doorgegeven, of in verband het met uitoefenen van de onder 3 genoemde rechten, richten tot:

Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT

T.a.v. de heer R. Erasmus

Dam 77

2951 GA  Alblasserdam

E.: natuurgeneeskundepomt@gmail.com

 

  1. Wijzigen privacy statement

 

Het Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT  behoudt zich het recht voor dit Privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op haar website (www.natuurgeneeskundepomt.nl) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

>